New City Center Hostivice

Year
2018
Location
Hostivice, CZ
Status
Competition
Program
Urbanism
Client
Public

Concept

Tento projekt řeší transformaci vnitřní části města na jeho nové centrum. Program staveb vyváženě kombinuje administrativu, bydlení a služby, tak aby dohromady tvořily živé cěntrum města.

 

The Solution

Obec Hostivice čelí v posledních desetiletích výraznému nárůstu obyvatelstva, především vinou suburbanizace. Poloha na okraji Prahy v dojezdové vzdálenosti a s relativně dobrým spojení MHD k tomuto jevu výrazně nahrávají. Tento trend pravděpodobně nebude klesat i v důsledku bytové situace v metropoli. V těchto souvislostech se jeví jako vhodné přejít na území obce od výstavby rodinných domků k bytovým domům. Zahuštěním zástavby, převážně v centrální části obce, zároveň může pomoci vytvořit živý střed města s dobrou dostupností služeb. Je také vhodné doplnit bytové domy objekty administrativy a přitáhnout tak nové pracovní možnosti přímo v obci jako se to povedlo například v Dolních Břežanech. Budoucí výstavba rychlodráhy na Kladno může výrazně zrychlit spojení do centra Prahy a tím i ještě více zatraktivnit bydlení a práci v obci.

Diverzita – Nástroje, jimiž lze dosáhnout vytvoření živého městského prostředí. Uniformita a jednotvárnost se již několikrát v historii prokázaly jako nevyhovující. Vrstvení funkcí a aktivit a jejich umisťování do objektů tvořených pestrými a nápaditými formami zvyšuje počet uživatelů lokality a zajišťuje její fungování v rozdílných částech dne popřípadě v různých ročních obdobích. Snahou bylo co možná největší promíšení funkcí a s tím spojených aktivit: bydlení, sport a rekreace, volnočasové aktivity, kultura, obchod a administrativa.

Měřítko – Při revitalizaci by měl být kladen důraz na správný poměr mezi soukromými a veřejnými prostranstvími a z toho vyplývající rezměry ulic a veřejných prostranství a výškou okolní zástavby. Také nově vytvořená uliční síť by se měla vyvarovat zbytečně dlouhých průběžných ulic a měla by vytvářet příjemné prostory.

Provázanost Při vytváření konceptu jsme vycházeli ze současných přirozených toků v okolí území a vytyčili jsme hlavní prostupy  – směr z vlakového nádraží k poště, úřadu a Lidlu. Doteď bylo území takřka neprostupné, otevřením docílíme vytvoření skutečně živého centra města.

Bytová nabídka – Tento návrh vhodným řešením obytných staveb nabízí větší pestrost bytové nabídky a zároveň nevytváří uzavřenou a neprostupnou blokovou zástavbu. Na vhodných místech ovšem ponechává uzavřenou uliční čáru a tím pádem zachovává kompaktnost vybraných ulic. Pro navýšení rozmanitosti bytů je návrh na východní straně doplněn o řadovou zástavbu. Tímto vším je zajištěna větší sociální pestrost obyvatel a tím pádem i uživatelů území.

Veřejný prostor – Území je koncipováno tak aby poskytovalo rozmanitou strukturu, která kombinuje nejrůznější charaktery veřejných prostor. V jižní části území jsou veřejné prostory pojaty jako „čistě veřejné“ s dostatečně širokými uličními profily a přehlednou organizací. V severozápadní -obytné části je vytvořena síť uliček, malých zelených plácků a rynků, tyto prostory jsou pocitově polo-veřejné, ačkoliv zde nejsou žádná omezení pohybu. Materiálově se předpokládá kombinace povrchů asfalt, beton, velkoformátová dlažba, a mlat, mobiliář kovový a částečně z masivního dřeva.

Architektonické řešení – Zobrazené architektonické řešení je pouze ukázkou převážně tvarových a koncepčních možností jak přistupovat k tomuto úkolu. Je předpokladem, že na výsledné podobě by se mělo podílet více architektonických kanceláří aby bylo dosaženo dostatečné variability a pestrosti. Toto platí i v případě řadových rodinných domků, jejichž podoba by mohla být výsledkem individuálního návrhu každého investora. Navrhované proporce budov vychází z profesních znalostí a zkušeností.

Doprava – Území je řešeno v maximální míře jako „car-free“, což znamená že plně průjezdné jsou pouze komunikace vedoucí kolem území na nichž je navrženo tempo 30 (30km/h), skrz území vedou jen ulice pro pěší a cyklisty, autům slouží pouze v případě zásobování. Parkování je řešeno výhradně v podzemních garážích, pouze řadové domky ve východní části mají jedno stání ve vlastní garáži.

Gallery

 

design team

Martin Žatečka