Spatial Plan Hostomice

Year
2012
Location
Hostomice, CZ
Status
Competition
Program
Urbanism
Client
Public

Concept

Záměrem ideového návrhu je rozvoj Hostomic jako tradičního lokálního střediska. Sídla, které tvoří zázemí i okolním obcím, poskytuje bydlení, pracovní místa i spektrum služeb. Pro své širší okolí (Prahu a Středočeský kraj) nabízí rekreační zázemí a hodnoty plynoucí z kulturně-historických tradic a lokálních zdrojů.

 

 

The Solution

Analýzy ukázaly, že obec/mikroregion má velmi dobré výchozí podmínky pro další rozvoj právě v duchu tezí o trvalé udržitelnosti, posilování vlastní soběstačnosti a životaschopnosti. Ideový návrh proto respektuje dnes často zdůrazňované požadavky po racionálním využívání lokálních zdrojů, snižování energetické závislosti a posilování částečné soběstačnosti (ekonomické, potravinové apod.), což povede k celkové větší odolnosti mikroregionu.

Mezi přednosti Hostomic, které se snaží návrh rozvíjet, patří především úloha tradičního lokálního centra (nabídka pracovních a sociálně kulturních příležitostí a služeb) se silným zázemím v obnovitelných zdrojích (dřevo, voda), kvalitních zemědělských půdách a dostatku vod.

Analyzovaná negativa předložený návrh minimalizuje, rizikům a hrozbám se snaží předejít. Kromě nadměrné dopravy v centrech sídel sem patří nekompaktní a řídká zástavba v podobě rozrůstání podél komunikací a neracionální rozšiřování do volné krajiny. Což je nešťastné zejména kvůli vyšším nárokům na infrastruktury, dostupnosti služeb či záborům vysoce kvalitní půdy. Riziko je spatřováno rovněž v narušování tradičního měřítka a krajinného rázu.

Na základě zvážení vstupních parametrů byly definovány zásady rozvoje obce:

-podporovat soběstačnost mikroregionu

-hospodárně využívat zdroje, upřednostňovat ty lokální (půda, les…) a důrazně chránit místní hodnoty (např. kvalitní orná půda, CHOPAV, charakter sídelní struktury)

-utvářet kompaktní a efektivní sídla

-podporovat tradiční provázanost sídla a krajiny, zachovávat tradiční ráz území

-využívat rekreační potenciál pro zvýšení kvality života místních obyvatel

-preferovat zvyšování kvality života současných obyvatel před nárůstem počtu obyvatel

Na základě těchto zásad byly dále vypracovány koncepty dopravního řešení (zklidnění dopravy v sídlech), koncept krajiny (prostupnost krajiny a její napojení na sídla) a koncept vytváření kompaktních sídel. Dle těchto dílčích konceptuálních řešení byl zpracován samotný návrh ÚP.

Gallery

design team

Jan Petrš / Jan Šlemr / Pavel Paseka / Martin Žatečka / Lukáš Kalecký / Eva Bártková